حامیان سلامت رضوی | مرکز پزشکی و پرستاری در منزل 09309009159
سندرم کمپارتمان

عضلات اندامهای بدن توسط پرده فیبروزه محکمی پوشیده می شوند که کمپارتمان نام دارد در صورت بروز تورم قابل توجه به دنبال اسیب بافت نرم  فشار داخل این کمپارتمان افزایش یافته ب...

دسته بندی ها: 
آلزایمر

آلزایمر چه نشانه هایی دارد؟ نخستین علامتی که در آلزایمر جلب توجه می کند، ضعف حافظه است. آلزایمر به مرور بر مهارت های گفتاری، نوشتاری و ر...

دسته بندی ها: 
فشار خون

فشار خون یا قاتل خاموش ؟! اسم فشار خون را گذاشته اند” قاتل خاموش” بس که بی سروصدا پیشرفت میکند وآرام آرام کار را به جای باریک می کشاند عوا...

دسته بندی ها: