مراقبت تسکینی در منزل مشهد

خدمات

 • بخش بیمارستانی مراقبتهاي حمایتی و تسکینی
 • تیم مشاوره مراقبتهاي حمایتی و تسکینی
 • هاسپیس
 • مراقبتهاي سطح جامعه
 • مراقبت در منزل
 • کلینیک روزانه حمایت و پشتیبانی
 •  دوران پس از فوت  بیمار دوره مراقبتی از اعضا خانواده
 • حمایت از خانواده و مراقبان

 دریافت خدمات پاراکلینیکی در منزل 

تلفن تماس:09309009159

پاسخگویی 24ساعته در هفت روز هفته

به صورت اعزام کارشناس در منزل و درمان در کلینیک

دریافت مشاوره رایگان

واحد طب تسکینی و مراقبت های تسکینی در منزل

حامیان سلامت رضوی مبادرت به راه اندازی واحد طب تسکینی نموده تا بتوانیم خدمت نوینی به بیماران و خانواده ها نیازمند ارایه نماییم

براساس تعریف سال 2002 میلادي سازمان بهداشت جهانی مراقبتهاي تسکینی مجموعهاي از اقدامات هستند با هدف ارتقاي کیفیت زندگی بیماران و خانواده هاي آنـان ، بـراي برطـرف نمـودن مشـکلات و معضـلات ناشـی از بیمـاريهـاي صعب العلاج و تهدید کننده زندگی (  illness threatening-Life) بواسطه پیشگیري یا برطرف نمودن دردهاي تشخیص زودرس ، ارزیابی کامل و درمان درد و سایر مشکلات (روحی-روانی و فیزیولوژیک)

خدمات واحد طب تسکینی و مراقبت های تسکینی در منزل حامیان سلامت رضوی:

 • تسکین درد و دیگر علائم ناراحت کننده بیمار در منزل کنار خانواده را میسر می کند.
 • زندگی را تصدیق می کند و مرگ را به عنوان فرآیندي طبیعی در نظر می گیرد.
 • نه مرگ را به تعویق می اندازد نه به آن شتاب می بخشد
 • جنبه هاي روانی و معنوي مراقبت از بیمار را ادغام می کند
 • مرکز حامیان سلامت رضوی را براي کمک به زندگی فعالانه بیماران تا وقت مرگ برنامه های مراقبتی متنوعی ارائه می دهد.
 • واحد طب تسکینی مرکز حامیان سلامت رضوی براي کمک به خانواده ها در روبرو شدن با مسئله در طول دوران مریضی بیمار و در سـوگ مـرگش ارائه میکند
 • همچنین با استفاده از رویکردي تیمی به نیازهاي بیماران و خانواده شان رسیدگی می کند، و اگـر لازم باشـد، شـامل مشـاوره درباره مرگ عزیزشان است.
 • هدف این واحد کیفیت زندگی را افزایش  می دهدو ممکن است همچنین دوره بیماري را تحت تأثیر مثبت قرار دهد.
 • در اوایل دوره بیماري در ارتباط با شیوه هاي درمانی دیگر مانند شیمی درمانی و پرتو درمانی که قصد دارند طول عمرآنان، بابیمار را زیاد کنند به خانواده بیماران  وهمچنین  بیماران کمک  می شود
 • این خدمات شامل بررسی هاي موردنیاز براي درك و مدیریت بهتر عوارض ناراحت کننده بالینی  می باشد

خدماتی که واحد مراقبت های تسکینی  حامیان سلامت رضوی از چند دیدگاه قابل بررسی است، اینکه

این خدمات چه زمانی پس از تشخیص بیماري قابل ارائه هستند؟

خدمات این نظام براي ارائه به چه کسانی تنظیم شده است؟

خدماتی که این  واحد ارائه مـیدهـد اساسا چه ابعادي را در بر میگیرد و اینکه خدمات به لحاظ میزان تخصصی بودن آنها در چه سـطوحی قابـل تقسـیم بنـدي هستند؟

شروع مراقبتهاي حمایتی و تسکینی بیماران مختلف بر اساس سن ، جنس ، مرحله و نوع بیماري نیازهاي مختلفی به حمایت هاي تسکینی دارند. به طور سنتی باور بر این بود که تنها بیمارانی که در مراحل انتهایی زندگی هستند نیازمند مراقبت هاي حمـایتی-

تسـکینی هسـتند. بـه عبارتی براي بیمارانی که هیچ گزینه ای درمانی در دسترس نبود در مواردي براي برطـرف نمـودن علائـم بیمـار بـراي وي اقداماتی به انجام میرسید تا علائم فیزیولوژیک بیمار به صورت کامل یا نسبی برطرف گردد. امروزه صاحب نظران معتقدند هرچند نیاز به خدمات مراقبتی در روزهاي آخر زندگی برجسته تر است، نیاز به چنین مراقبت- هایی در بسیاري از مواقع از همان روزهاي اول تشخیص بیمـاريهـایی چـون سـرطان وجـود دارد.

زنـدگی بیمارانی که به بیماري مزمنی چون سرطان گرفتار میشوند، از همان لحظـات اول تشـخیص و حتـی در مـواردي قبـل از تشخیص یا حین تشخیص بیماري تحت تاثیر این بیماري قرار میگیرد.

واحد طب تسکینی براي هر بیماري با توجه بـه مرحلـه بیماري و شدت آن برنامه مراقبتی مخصوصی دارد تا این اثر منفی بر روي زندگی را به حداقل ممکن کاهش دهد.

طب تسکینی مر کز حامیان سلامت رضوی از نظر خدمات مراقبت هاي حمایتی و تسکینی فقط به جنبه هاي جسمانی بیمار محدود نبوده و جنبه هاي روانی و معنوي موضوع همواره مورد توجه قرار می دهد.

همانگونه که در تعریف مربوط به مراقبت هاي حمایتی و تسکینی به اشاره شد، امیدوار کردن بیمار به ادامه زنـدگی، فعـال نگه داشتن او در عرصه فعالیت اجتماعی و کمک به بیمار با کنار آمدن با موضوعی تحت عنوان مرگ بعنـوان یـک فراینـد طبیعی و اجتناب ناپذیر از اهم موضوعاتی هستند که نظام مراقبتهاي حمایتی و تسکینی با ارائه آنهـا در تـلاش اسـت تـا کیفیت بقاي بیمار را افزایش دهد.

مراقبت های طب تسکینی مرکز حامیان سلامت رضوی افراد مورد هدف براي ارائه خدمات حمایتی و تسکینی  تنها افزایش کیفیت زندگی بیماران مورد هدف قرار نمی دهد بلکه ، خانواده بیماران و مراقبان آنها گروه مهمی هستند که بعنوان اعضاي فعال جامعه بالقوه در برابر چنین رخدادي آسـیب پـذیر می باشند و ایشان راهم مورد مراقبت قرار می دهد.

حمایت و پشتیبانی از نزدیکان و مراقبان بیمار بعنوان افرادي که در سختی و سنگینی بیماري شراکت دارند ضروري شناخته میشود. این افراد بعنوان اعضاي جامعه با از دست دادن عزیز خود و یا با مشاهده زندگی سخت وي دچـار آمـال و آسیبهاي فراوان میشوند، شناخت نیازهاي چنین افرادي و ارائه خدمات متناسب با آن از وظایف نظام مراقبتهاي حمایتی و تسکینی شناخته میشود.

بنابراین محور ارائه خدمات در نظام مراقبتهاي حمایتی و تسکینی بیمار، خانواده بیمار و مراقبـان او هستند. این افراد در تصمیم

گیري براي نحوه برنامه مراقبتی و همچنین ارائه خدمات و ارزیابی آنها نقش بسزایی دارند

گستره  خدمات واحد مراقبت های تسکینی وطب تسکینی از نظر سطوح ارائه خدمات حمایتی و تسکینی آنچه که بدیهی است، اینکه بیماران و خانواده انها به سطوح مختلفی از خـدمات از لحـاظ تخصصـی بـودن آن نیازمندنـد.

مطابق تخمین سازمان جهانی بهداشت قریب به 80 درصد از نیازمندان به مراقبت هاي حمایتی تنها به مراقبت هاي اولیه و غیر تخصصی نیاز دارند، و تنها 20 درصد بیماران نیازمند دریافت خدمات تخصصی هسـتند.

بـه همـین سـبب افـرادي بـا تخصصهاي متناسب در نظام مراقبت هاي تسکینی مسئول ارائه خدمات  می باشند

ساختار هاي ارائه خدمات مراقبتی- تسکینی

 • بخش بیمارستانی مراقبتهاي حمایتی و تسکینی
 • تیم مشاوره مراقبتهاي حمایتی و تسکینی
 • هاسپیس
 • مراقبتهاي سطح جامعه
 • مراقبت در منزل
 • کلینیک روزانه حمایت و پشتیبانی
 • در دوران پس از فوت  بیمار خانواد مرکز حامیان سلامت رضویچه اقدامکتای انجام می گیرد
 • حمایت از خانواده و مراقبان

حمایت تیم مشاوره  ما براي خانواده و مراقبان خدمات تخصصی حمایتی و تسکینی

 • مراقبت جسمانی
 • مراقبت روانی
 • مراقبت معنوي
 • مراقبت فرهنگی و اجتماعی .

ضرورت ارائه مراقبتهاي حمایتی و تسکینی در منزل

همانگونه که پیشتر آورده شد، بیماران مبتلا به بیمارهاي صعب العلاج نیازهاي عدیدهاي دارند که مراقبـتهـاي حمـایتی و تسکینی به روشهاي مختلف سعی در برآورده آن از طریق برنامه مراقبتی  مختص هر بیماردارد که باعث کاهش هزینه ها و همچنین باعث اتلاف وقت و سرگردانی بیماران و خانواده ایشان می گردد از ویزیت های گوناگون فوق تخصص ها   خ۹رید دارواهی گران قیمت که در تعهد بیمه نمی باشد و ازمایشات مختلفی که انجام می گیرد که فقط درد و ناراحتی برای بیمار به همراه خواهد داشت

اگر اینگونه بیماران تحت حمایت  مرکز حامیان سلامت رضوی قرار گیرند خدمت بزرگی برای کاهش هزینه و اتلاف  وقت برای بیمار و خانواده بیمار در پی خواه داشت..

این بیماران کـه در واقـع 80 درصـد ایـن بیماران نیاز به خدمات اولیه اي دارند که هیچ نیازي به بستري در بیمارستان تخصصی  آزمایشات گران ندارد علاوه برکاهش هزینه برای بیماران برای نظام بهداشت ودرمان کشور خیلی صرفه جویی خواهد شد

. بر اساس مطالعه Marrisson و همکاران در 18 بیمارستان مختلف برقراري بخشهاي مراقبتهاي تسکینی میتواند بیمارستانها را در این موضوع یاري دهد با این توضیح که: – با برقراري این بخش به ازاي هر بیماري که در یک بیمارستان در بخش مراقبتهاي تسکینی بستري میشود حدود 279 تا 374 دلار به ازاي هر روز از بستري در این بخش از هزینه هاي بیمارستان کاسته میشود.

به ازاي هر بستري در بخش مراقبتهاي تسکینی 427 دلار از هزینههاي مربوط به انجام آزمایشهاي بیمارستان کاسته میشود. – 6613 دلار به ازاي هر بستري از هزینههاي Unit Care IntensiveICU کاسته میشود.

وبااحتساب هزینه هاي غیر مستقیم حدود 40 درصد به مبالغ بالا باید افزوده میشود. بنابراین به جرات میتوان گفت بخش مراقبتهاي تسکینی با کاهش اقدامات درمانی- تشخیصی غیر ضروري و با شناخت بهتر نیازهاي بیماران مبتلا به بیماريهاي صعب العلاج منجر به کاهش هزینه هاي سلامت در کنار افزایش رضایتمندي بیمار در خواهد داشت

وظیفه پزشک درمان  مرکز حامیان سلامت رضوی در مراقبت های تسکینی

۱-کاهش رنج و حفاظت از منافع بیمار است. هیچگونه استثنایی براي ایـن اصـل، حتی در مورد بیماریهاي لاعلاج، وجود ندارد

۲-در مراقبت از بیماران مبتلا به بیماریهاي لاعلاج، وظیفه اصلی پزشک کمک بـه بیمـار بـراي داشـتن بهتـرین کیفیـت زندگی ممکن به واسطه کنترل علائم، در نظر گرفتن نیازهاي روانی و نهایتا مرگی شایسته و راحت است. پزشکان باید بیماران را از امکان در یافت مراقبت هاي تسکینی، مزایا و عوارض آن مطلع سازند

۳-.استقلال بیماران در تصمیم گیري در مورد مرحله پایانی زندگی باید مورد احترام قرار گیرد. این موضوع شامل حق بیمار براي رد درمان و درخواست روشهاي تسکینی براي کاهش درد نیز میباشد؛ جز مواردي که منجر به تسریع روند مـرگ بیمار میگردد. با این همه پزشک از نظر اخلاقی حق کمک به بیمار براي خودکشی را ندارد؛ کـه ایـن مسـئله شـامل تجویز هر گونه درمانی است که از نظر پزشک اثري جز تسکین بیمار را نداشته باشد.

۴- .پزشک نباید از روشهایی که فایدهاي براي بیمار ندارد استفاده نماید.

.۵-پزشکان باید این حق را براي بیماران قائل باشند که خواسته هاي خود را در مورد نحوه درمان براي مـواقعی کـه تـوان در مورد مسائلی که خـود اظهار نظر نخواهند داشت مکتوب کرده و فردي را به عنوان جانشین به منظور تصمیمگیري بیمار از قبل اشارهاي به آنها نکرده است، انتخاب نماید. پزشکان خصوصا بایـد در مـورد خواسـته بیمـاران در رابطـه بـا اقدامات لازم براي حفظ بقاي آنها و همینطور روشهاي تسکینی که ممکن است به عنوان اثر جانبی باعث تسریع مرگ شود، با بیماران صحبت نمایند و در صورت امکان فرد انتخاب شده به عنوان جانشین نیز باید در این بحثها شرکت کند

۶-.پزشکان باید تلاش نمایند تا نیازهاي روانی بیماران را، خصوصا در ارتباط با علائم جسمی وي، شـناخته و مـورد توجـه قرار دهند. پزشکان باید امکانات لازم براي حمایت روحی و روانی بیمار و خانوادههایشان را فراهم نموده تـا بتواننـد بـا اضطراب، ترس و اندوه ناشی از مراحل پایانی بیماري کنار بیایند. در بیماریهاي لاعـلاج، بیشـترین اهمیـت را در کـاهش رنـج بیمـار دارد،

7-.از آن جا که مدیریت بالینی درد انجمنهاي پزشکی ملی باید اطلاعات مربوط به مدیریت درد را به اشتراك بگذارند تا تمام پزشکان دخیل در مراقبتهاي بالینی مراحل پایانی بیماریهاي لاعلاج به بهترین راهکارهاي عملی و جدیدترین درمانها و روشـهاي موجـود دسترسـی داشته باشند. پزشکان باید امکان اجراي روشهاي کنترل درد را بدون نگرانی از عواقب قانونی و یا نظارتی داشته باشند.

.8-.پزشکان میتوانند، در صورتی که عملکردهاي حیاتی بیمار برگشت پذیر نباشد، از ابزارهاي لازم براي حفظ فعالیت اعضا به منظور اهداي عضو، البته بر اساس چارچوبهاي اخلاقی مصوب در بیانیـه انجمـن جهـانی پزشـکی سـیدنی در مـورد تشخیص ورود به فاز مرگ و حفظ فعالیت اعضاء، استفاده نمایند

مرکز تخصصی پزشکی و پرستاری حامیان سلامت رضوی مبادرت با قرار داد با مرکز هاسپیس  مرکز خیریه

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

برای نظر دادن اولین باش “مراقبت تسکینی در منزل مشهد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *