ما کی هستیم ؟

ما ، حامیان سلامت رضوی بزرگترین مرکز مراقبت های بالینی در مشهد هستیم 

اطلاعات شما را برای چه میخواهیم ؟

ما اطلاعات شما را برای داده های تحقیقاتی و فالوآپ و پیگیری های درمانی شما جمع آوری میکنیم و تماماطلاعات بصورت محرمانه در دیتابیس ما ذخیره میشوند